GALLINER

Grup de treball format per EMD i famílies que col·laboren per garantir el manteniment del galliner que es responsabilitat de l’AFA.